مسجد حضرت ابوالفضل - محله چهنو مشهد مقدس

    سخنرانی و پرسش و پاسخ مردمی در جمع اهالی محله چهنو مشهد مقدس.

  • مسجد حضرت ابوالفضل - محله چهنو مشهد مقدس
  • مسجد حضرت ابوالفضل - محله چهنو مشهد مقدس
  • مسجد حضرت ابوالفضل - محله چهنو مشهد مقدس
  • مسجد حضرت ابوالفضل - محله چهنو مشهد مقدس