بازدید از روستاهای بخش مرکزی مشهد و جاده کلات

  در این حضور ضمن بازدید از روستاهای پاژ، معین آباد، اندرخ و رضوان و برقراری جلسات هماهنگی با شورای روستایی و دهیاران، مشکلات ساکنان و کشاورزان محترم جهت پیگیری بیشتر ثبت و بررسی گردید.

 • بازدید از روستاهای بخش مرکزی مشهد و جاده کلات
 • بازدید از روستاهای بخش مرکزی مشهد و جاده کلات
 • بازدید از روستاهای بخش مرکزی مشهد و جاده کلات
 • بازدید از روستاهای بخش مرکزی مشهد و جاده کلات
 • بازدید از روستاهای بخش مرکزی مشهد و جاده کلات
 • بازدید از روستاهای بخش مرکزی مشهد و جاده کلات
 • بازدید از روستاهای بخش مرکزی مشهد و جاده کلات