پشتوانه شفافیت

    ‏معتقدیم ‎#شفافیت_آراء زمانی پاسخگو خواهد بود که نمایندگان به وظایف ذاتی خود عمل کنند و اقناع دو طرفه میان نمایندگان و هیأت رئیسه به وجود بیاید؛ لذا این طرح با چنین پشتوانه اجرایی‌ باید تنظیم و تصویب گردد.

  • پشتوانه شفافیت