حضور در جمع اهالی و بازدید از مزارع خسارت دیده روستای خشت

    شرح بازدید : 1ـ حضور در جمع ریش سفیدان و دهیار روستا و استماع گزارش اقدامات دهیاری و مشکلات به وجود آمده در روستا ،2ـ سخنرانی در خصوص اقدامات انجام شده برای روستا و پیگیری مسایل مربوط به روستا در شورای اداری ،3ـ بازدید از مسیرهای دسترسی به مزارع و خسارات واردخ بر آن بر اثر بارش تگرگ اخیر ،4ـ بازدید از مزارع تگرگ خورده

  • حضور در جمع اهالی و بازدید از مزارع خسارت دیده روستای خشت
  • حضور در جمع اهالی و بازدید از مزارع خسارت دیده روستای خشت
  • حضور در جمع اهالی و بازدید از مزارع خسارت دیده روستای خشت
  • حضور در جمع اهالی و بازدید از مزارع خسارت دیده روستای خشت
  • حضور در جمع اهالی و بازدید از مزارع خسارت دیده روستای خشت
  • حضور در جمع اهالی و بازدید از مزارع خسارت دیده روستای خشت